10DeSchoulbuet 2018/2019 Gemeng Waldbëlleg

D’grafesch Realiséierung fir de neie Schoulbuet fir d’Joer 2018/2019 vun der Gemeng Waldbëlleg.